Groepsfoto Fanfare St. Servatius 27.05.2018 foto Paul Gadet.jpg

Jaarprogramma  2020  

logo servatius.png          

Zondag 5 januari   
Nieuwjaarsborrel in Clublokaal voor fanfare, Bobbel en verenigingen  Biesland en buurtgenoten.  (14.30 uur-17.00 uur)

Zondag 26 januari   
Kapel: uitroepen stadsprins

Zondag 15 maart   
Kapellentreffen in clublokaal. (13.00 tot 18.00 uur)

Zondag 29 maart   
Concert samen met fanfare St. Gabriël Hoensbroek. Het concert vindt plaats in het Cultureel centrum in Eijsden Breusterstraat 23.  Aanvang 13.00 uur

Vrijdag 10 april   
Algemene ledenvergadering (20.30 uur)

Zondag 10 mei   
Bronprocessie (10.00 uur)

Woensdag 13 mei   
Dekenale mis in St. Servaasbasiliek (19.00 uur)

Zondag 17 mei 
Stadsprocessie. (11.30 uur)

Zondag 14 juni   
Concert in Viegenpark in Maastricht

Zaterdag 20 juni 
Deelname aan marsdefilé/concert in Wyck (route du soleil) (19.00 uur)
 
11-13 september   
Kapel: Optredens tijdens wijnfeest in Lieser.

Zaterdag14 november 
Sint Cecileafeest

Donderdag 24 december  
Opluisteren kinderkerstviering in Theresiakerk (16.30 uur)

Historie fanfare Sint Servatius Biesland-Maastricht.


Het begin:

In het begin van deze eeuw was Biesland nog een klein gehucht en bestond slechts uit enkele boerderijen en huizen waar onmogelijk voldoende leden konden wonen om een fanfare of harmonie mee op te richten. Toch woonden er in Biesland enkele geschoolde muzikanten die bij muziekkorpsen elders speelden. De meesten waren lid bij Harmonie Kunst door Oefening en hadden onder leiding van de heer G.F. de Pauw een goede leerschool meegemaakt.
Als er in Biesland feest was werd er toch gemusiceerd door de bovengenoemde muzikanten, al was het niet in georganiseerd verband. De sfeer was echter uitstekend en heel Biesland  leefde mee.  De behoefte aan een eigen Bieslands muziekgezelschap bleek zo groot dat er in 1903 het plan werd opgevat een  fanfare op te richten. Enkele Bieslandernaren, waaronder de heren Q. Schiepers en Pie Dinjens, staken de koppen bijeen en de zaak ging aan het rollen. Als naam werd de patroonheilige van de stad Maastricht gekozen. Er werd een voorlopig bestuur gekozen en een geldinzamelingsactie gehouden om de eerste instrumenten te kunnen kopen. Deze instrumenten werden gekocht bij de firma  Decart in Antwerpen.
Onder leiding van de eerste dirigent de heer G. Devens werd met veel enthousiasme begonnen met het opbouwen van een repertoire. Na enige tijd werd een definitief bestuur gekozen. De eerste voorzitter was de heer Josef Colla, terwijl de heer Frits Gilissen voor zijn belangrijke ondersteuning in de beginperiode tot ere-voorzitter werd benoemd. Op 2e pinksterdag 1904 werd in de tuin van de familie Stevens aan de Cannerweg ( op de plek waar nu antiekhal Wolters is gevestigd), het eerste concert gegeven. Tijdens dit eerste concert werd door de heer Stevens het vaandel met de beeltenis van Sint Servatius aangeboden. Hoewel de fanfare officieel in 2003 is opgericht is altijd het jaar 2004 als oprichtingsdatum aangehouden omdat de fanfare toen haar eerste concert gaf. Van 1904 tot in de dertiger jaren was de zaal van de witte Paulissen onder aan de Cannerweg (niet meer bestaand) het clublokaal van de fanfare.
Op het einde van de jaren dertig en tijdens de tweede wereldoorlog heeft de fanfare op een laag pitje gestaan. Het vaandel en een aantal instrumenten zijn door de heer G. Devens tijdens de oorlogsjaren verborgen gehouden met de bedoeling de fanfare na de oorlog opnieuw leven in te blazen. Helaas heeft hij dit niet meer mogen meemaken. Op initiatief van de heren Tiebosch ( de grote stimulator), P. Pirson, L. Herben en J. Devens werd na de  bevrijding de draad weer snel opgepakt. Op 27 september 1945 werd onder leiding van de heer J.A.M. Devens de eerste repetitie na de oorlog gehouden.  


De voorzitters:

De fanfare heeft in de loop der jaren achtereenvolgens de volgende voorzitters gekend: Josef Colla, Q. Schiepers, J. Nieuwhof, J. Cremers, P. Flamond, A. Boulanger, H. Theunissen, .. Soons, L. Schuffelers, G. Caberg, F. Callemeijn, N. Tomadesso, Spee, Jeu Herben, Mart Vissers, Toon Jansen, Bernhard Leenders, en de huidige voorzitter Wim Knols die deze functie sinds 17 september 2010 bekleedt.

De directeuren:

Zoals reeds vermeld heeft in de beginperiode de fanfare enige tientallen jaren onder de muzikale leiding van de heer G. Devens gestaan. Na de heer G. Devens stond de fanfare achtereenvolgens onder leiding van de heren J. Devens, P. Castermans, J. Weerts, H. Kuypers, Ritzenveld, Hoefnagels, Thijssen en N. Haesen. Sinds 1 juni 1978 staat de fanfare onder de bezielende leiding van onze huidige directeur Corné van der Meulen.


De Muzikale successen:

De eerste jaren bestond de fanfare uit 18 muzikanten. Het eerste muzikale succes werd in 1906 behaald in Wylre. Er werd het hoogste aantal punten behaald met lof der jury. In 1908 werd in Heerlen een eerste prijs behaald. Beide keren stond de fanfare onder leiding van de heer G. Devens.
Tot begin jaren zestig werden de muzikale prestaties ten gehore gebracht en gemeten tijdens de jaarlijkse stadsconcerten in Maastricht, voor de fanfare de voorloper van de latere Limburgse bondsconcoursen. De stadsconcerten werden gehouden in het stadspark en later in de Staarzaal. In die tijd bestond er een A- en een B-afdeling. De afdeling waarin men speelde samen met het bereikte resultaat bepaalden dan de uiteindelijke gemeentelijke subsidie. De fanfare kwam uit in de B-afdeling en scoorde meestal goed tot zeergoed, waarbij het behalen van de score zeer goed aanleiding gaf tot drie dagen feest in Biesland.
In de zestiger jaren nam onze fanfare deel aan de officiële bondsconcoursen. Op bijgaande foto musiceert onze fanfare onder leiding van de heer Hoefnagels tijdens een bondsconcours in Arcen-Velden. Illustratief voor de fanfare in die tijd was het kleine kader aan leden waaruit geput kon worden om alle partijen naar behoren te bezetten. Dit manco en het gebrek aan financiële middelen stond vaak een promotie naar de derde afdeling in de weg, want aan muzikaliteit en kwaliteit van de muzikanten heeft het nooit gelegen!
Zonder ook maar een van de vroegere dirigenten te kort te doen, mag gesteld worden dat de grote ommekeer met de komst van onze huidige dirigent, de heer Corné van der Meulen, ingezet werd. Eerst werd in 1980 tijdens het Bondsconours in Linne een mooie eerste prijs behaald. In 1985 werden tijdens het bondsconcours in Baarlo met 302,5 punten het kampioenschap in de derde afdeling behaald. (de vierde afdeling was inmiddels opgeheven) Deze promotie naar de tweede afdeling werd nog extra glans gegeven door het landskampioenschap dat behaald werd in Etten Leur met 307 punten. De fanfare had nu de smaak te pakken en promoveerde in 1989 in Sittard met 306 punten naar de eerste afdeling. Deze promotie werd nog eens extra onderstreept met het behalen van het Nederlands kampioenschap in Poeldijk (312 punten). Dat Biesland massaal uitliep spreekt voor zich. Heel Maastricht keek op van de prestaties van die “kleine” fanfare uit die kleine gemeenschap aan de oever van de Jeker. De fanfare wilde nu het predikaat “uitmuntend” verdienen. In 1993 werd deze wens vervuld door in Sittard met 298 punten promotie naar de afdeling Uitmuntendheid te behalen. In 1998 werd in Venlo met 288 punten een eerste prijs behaald in de afdeling Uitmuntendheid.
De muzikale prestaties zijn des te opmerkelijker door het feit dat deze vrijwel geheel op eigen kracht zijn behaald. Eventueel onbezette posities werden opgevuld met gelijkwaardige muzikanten. Het inhuren van peperdure beroepskrachten (of top-amateurs) was niet alleen te kostbaar maar strookt ook niet met de principes en karakter van de fanfare.

Het vervolg.

De fanfare heeft de laatste jaren de opgaande lijn weten te behouden. De tien jaar geleden gestarte interne (jeugd-)muziekopleidng heeft haar vruchten afgeworpen. De fanfare is stilaan uitgegroeid tot een korps van 55 muzikanten en een drumband van 15 tamboers. In 2004 vierde de fanfare haar 100 jarig bestaan.  Op 15 oktober 2004 werd de kroon op het 100 jarig jubileum gezet door het houden van een jubileumconcert in het bijna uitverkochte theater aan het Vrijthof. Tijdens dit concert ontving de fanfare uit handen van burgemeester Gerd Leers de koninklijke Ere Penning.

Gransdorf:

De contacten met de Eifelkapelle uit Gransdorf verdienen een aparte vermelding in dit histories overzicht. De eerste contacten werden gelegd door de heer Tobi uit Gransdorf in 1965/66. Enkele jaren geleden kregen enkele leden van de fanfare die al vanaf het begin de contacten met Gransdorf onderhielden een onderscheiding van de Duitse muziekbond. Dit benadrukt de bijzondere band die beide korpsen met elkaar onderhouden. Ook al waren de contacten in sommige jaren iets verwaterd de hang naar de Eifel bleef altijd bestaan. Omgekeerd hadden de Gransdoerfer weer “Sehnsucht”naar Biesland. Door de jaren heen zijn er echte vriendschapsbanden ontstaan die hopelijk nog generaties lang behouden blijven.

De kapel de Bieländer Musikanten:

Opgericht in jaren vijftig (zie foto), heeft de kapel steeds een positieve rol gespeeld in de historie van de fanfare. Helaas is weinig documentatiemateriaal beschikbaar, maar bekend is dat de kapel onder leiding van de heer J. Devens (jaren vijftig) en de heer P. Daems (jaren zestig) redelijk succesvol was. In het begin van de jaren zeventig nam Jan Dinjens het roer over en gaf de kapel naamsbekendheid over de grenzen heen. De opbrengsten van de kapel vormen een aanvullende inkomstenbron voor de fanfare. Het overlijden van Breur Nicolaes in 1989 trof de fanfare en in het bijzonder de kapel zeer diep waardoor het de animo bij de anderen ontbrak om door te gaan. In 1994, nam de “jeugd” het roer over. Op initiatief van Vivian Knols en Rachel Roelofs werd de kapel nieuw leven in geblazen. Sinds 2001 is de muzikale leiding in handen van Ester Roelofs en voert Richard Nijs de zakelijke leiding.

De achterban:

Zonder sponsors en donateurs zou het verenigingsleven in het Limburgse maar een karig leven beschoren zijn. Zo vergaat het ook onze fanfare. Zonder externe financiële en materiele steun zou het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om de vereniging in stand te houden. Een van onze belangrijkste steunpilaren is het onvolprezen damescomité. Al jarenlang omlijsten de dames evenementen van de fanfare met hapjes en wordt het instrumentarium uitgebreid met hun steun. Met als voorbeeld de onvergetelijke “noonk Jeu” en “tant Net” weten zij altijd op een onbaatzuchtige manier zich voor de fanfare in te zetten en wordt de continuïteit van de vereniging gewaarborgd. 
Onze club van Ambassadeurs mag ook niet onvermeld blijven. Deze Ambassadeurs die de fanfare een warm hart toedragen, stellen de toekomst van de fanfare veilig middels een jaarlijkse substantiële geldelijke steun. Sinds de oprichting van de club van Ambassadeurs bij het 90-jarig bestaan is een stevig financieel fundament geslagen onder de vereniging.
 

Jaarprogramma  2020            

Zondag 5 januari   
Nieuwjaarsborrel in Clublokaal voor fanfare, Bobbel en verenigingen  Biesland en buurtgenoten.  (14.30 uur-17.00 uur)

Zondag 26    januari   
Kapel: uitroepen stadsprins

Zondag 15  maart   
Kapellentreffen in clublokaal. (13.00 tot 18.00 uur)

Zondag 29 maart   
Concert samen met fanfare St. Gabriël Hoensbroek. Het concert vindt plaats in het Cultureel centrum in Eijsden Breusterstraat 23.  Aanvang 13.00 uur

Vrijdag    10    april   
Algemene ledenvergadering (20.30 uur)

Zondag10 mei   
Bronprocessie (10.00 uur)

Woensdag 13 mei   
Dekenale mis in St. Servaasbasiliek (19.00 uur)

Zondag 17 mei 
Stadsprocessie. (11.30 uur)

Zondag 14   juni   
Concert in Viegenpark in Maastricht

Zaterdag 20 juni 
Deelname aan marsdefilé/concert in Wyck (route du soleil) (19.00 uur)
 
 11-13    september   
Kapel: Optredens tijdens wijnfeest in Lieser.

Zaterdag14 november 
Sint Cecileafeest

Donderdag 24 december  
Opluisteren kinderkerstviering in Theresiakerk (16.30 uur)